نمایندگی aeg - نمایندگی رسمی ا ا گ - نمایندگی آ ی گ

راهنمای تکمیلی استفاده از ماشین لباسشویی

در این جا ما می خواهیم در مورد راهنمای تکمیلی استفاده از ماشین لباسشویی با شما صحبت کنیم.

مرحله اول
بایدوقتی که می خواهید لباس بشورید قبل از شروع کردن روند شستشو لباس ها را جدا سازی کنید،جدا سازی لباس ها شامل موارد زیادی می شود که باید حتما آن ها را رعایت کنید.

1-بررسی برچسب های دستورالعمل لباس ها
بیشتر لباس ها رامی توانید شستشو کنید ولی بهتر است همیشه آن ها را برای اطمینان بیشتر چک کنید زیرا برخی لباس ها در صورت شستشو با آب گرم کوچک می شوند یا برای بعضی از آن ها ممکن است بتوانید از سفید کننده...