نمایندگی aeg - نمایندگی رسمی ا ا گ - نمایندگی آ ی گ

انواع مواد شوینده ماشین ظرفشویی آاگ

برای استفاده از ماشین ظرفشویی انواع شوینده ماشین ظرفشویی آاگ وجود دارد.

انواع شوینده ماشین ظرفشویی آاگ

1.قرص ماشین ظرفشویی
2. ژل ماشین ظرفشویی
3. جلادهنده ماشین ظرفشویی
4. بوگیر ماشین ظرفشویی
5. نمک ماشین ظرفشویی
6. جرمگیر ماشین ظرفشویی

7-پودر شستشو ماشین ظرفشویی

ادامه مطلب